Fiets Toer Club Grupetto Meppel e.o.

Artikel 1 Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de vereniging kan worden verkregen door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren bij het bestuur. Met de ondertekening van het bij het inschrijfformulier behorende automatische incassoformulier machtigt het nieuwe lid de vereniging tot het automatisch incasseren van de contributie. Minderjarigen kunnen lid worden van de vereniging vanaf 15 jaar mits bij de aanmelding de schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger is gevoegd en deelname aan trainingen onder begeleiding van een volwassene plaatsvindt. Bij toelating is ieder nieuw lid bij vooruitbetaling één jaar contributie verschuldigd aan de vereniging. Na aanmelding ontvangt het nieuwe lid een schriftelijke bevestiging van de aanmelding voor het lidmaatschap. Na ontvangst van de contributie is het lidmaatschap definitief.
 2. Leden zijn aangesloten bij de NTFU en ontvangen daarom een NTFU-ledenpas. Ook ontvangt ieder lid jaarlijks omstreeks februari gratis het Toerfietsevenementen-programma (TEP) en zes keer per jaar het informatieve Fietssport magazine. Daarnaast is het materiaal tijdens NTFU-fietstochten en door de vereniging georganiseerde fietsactiviteiten automatisch tot een bepaald bedrag verzekerd.
 3. De leden moeten adreswijzigingen onmiddellijk schriftelijk aan de secretaris doorgeven via het emailadres van de vereniging: info@grupettomeppel.nl.
 4. Het opzeggen van het lidmaatschap door een lid moet schriftelijk voor 31 december van het lopende verenigingsjaar gebeuren. Wanneer een lid opzegt na genoemde datum is hij/zij verplicht de volledige contributie voor het nieuwe jaar te betalen.
 5. Na aanmelding ontvangt ieder lid naast dit huishoudelijk reglement ook het fietsreglement. Het lidmaatschap betekent dat ieder lid deze verondersteld wordt te kennen en zich daaraan te houden. Enerzijds in algemene zin en anderzijds bij deelname aan door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Artikel 2 Verplichtingen leden

 1. Tot de verplichtingen van de leden behoren:
  1. naleving van de bepalingen in dit huishoudelijk reglement, de overige vastgestelde reglementen en de verenigingsstatuten alsmede van de reglementen van de NTFU;
  2. correct gedrag bij alle door de vereniging of door andere bij de NTFU aangesloten verenigingen te houden evenementen;
  3. correct en veilig gedrag naar medeweggebruikers in overeenstemming met de geldende (verkeers-)regels;
  4. een respectvolle en fatsoenlijke opstelling naar de mede-clubleden.
 2. Het door de algemene vergadering vastgestelde fietsreglement bevat de algemene richtlijnen voor het fietsen in groepen zowel binnen de vereniging als bij de door -of vanuit de vereniging georganiseerde trainingen en tochten en aanwijzingen daaromtrent aan de leden. De leden zijn verplicht zich aan deze regels te houden.

Artikel 3 Commissies

 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een controlecommissie (kascommissie) als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten.
 2. De kascommissie controleert de jaarstukken van de vereniging. De kascommissie brengt verslag uit van haar bevindingen en adviseert de algemene vergadering omtrent de goedkeuring van de stukken en het verlenen van kwijting en decharge van het bestuur.
 3. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur kunnen commissies worden ingesteld. Deze commissies zijn nader omschreven in het beleidsplan. Hierin is ondermeer vastgelegd wat het doel en de werkwijze is van de betreffende commissie. De commissies bestaan thans uit de toercommissie, de activiteitencommissie, de toertochtcommissie, de commissie vrijwilligers, Lief & Leed, de commissie communicatie, de sponsorcommissie, de ronde van Meppel commissie.
 4. Voor ieder van de commissies kan voorts een reglement worden opgesteld conform artikel 24 van de statuten.

Artikel 4 Sponsoren

Het bestuur of een door het bestuur ingestelde sponsorcommissie onderhoudt de contacten met de sponsoren. Het bestuur regelt de sponsoring van de vereniging met een contract tussen de sponsoren en de vereniging.

Artikel 5 Kleding

Het bestuur of een door het bestuur ingestelde kledingcommissie houdt bij het ontwerpen van (nieuwe) kleding rekening met:

 1. De clubkleding wordt alleen aan leden verstrekt.
 2. De clubkleuren zijn rood, wit en zwart.
 3. Clubkleding kan aangeschaft worden tegen de door het bestuur vastgestelde prijs en directe betaling.

Bij verenigingsactiviteiten is, behoudens de eerste paar keer, minimaal het dragen van het verenigingsshirt verplicht.

Artikel 6 Wijziging huishoudelijk reglement

Het reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 20 februari 2014.